BIM DAY 2017 na vlnách optimismu

Letošní výroční konference Odborné rady pro BIM v České republice se nesla v duchu skutečného využívání BIM technologie v praxi a vzájemného sdílení zkušeností. Uskutečnila se pouze několik dní po zasedání vlády, na kterém byly schváleny dva klíčové dokumenty pro digitalizaci českého stavebnictví, tj. Koncepce zavádění metody BIM v České republice a Akční plán pro Společnost 4.0. BIM se postupně stává jednotným komunikačním nástrojem v segmentu stavebnictví napříč různými státy i pracovními obory. Do kontaktu s ním přicházejí architekti, projektanti, dodavatelé staveb, investoři i správci budov. Moderní technologie, typické pro digitalizaci a BIM problematiku obecně, provázely účastníky konference v průběhu celého jejího programu. Díky využití mobilní aplikace Myia mohli živě reagovat na dotazy přednášejících, okamžitě sledovat statistiky a klást dotazy k prezentované problematice.

BIM DAY 2017 přinesl zajímavou možnost nahlédnout pod pokličku pracovní skupiny Odborné rady pro BIM (CzBIM), která se ukrývá pod označením PS#03. Podobné skupiny existují v rámci CzBIM čtyři a každá z nich se zaměřuje na jinou oblast, tj. standardy a legislativu, vzdělávání, dopravní stavby a také realizaci. Aktuálně neexistuje žádná vyhláška, jakým způsobem BIM model zpracovávat a každý zadavatel si může nastavit své vlastní parametry. Primárním cílem třetí skupiny je proto definování a přiřazení LOD (Level of Development) k jednotlivým stupňům projektové dokumentace, vytvoření standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb a propagace využití standardu v pozemních stavbách v ČR.

„V současnosti je jasně patrná absence základních pravidel a postupů, které jsou hlavním předpokladem pro nastartování procesu spolupráce. Každá společnost si může definovat vlastní parametry pro práci s BIM modelem, což je mrhání časem i energií. Pouze jednotnost informací napříč projekty a s tím spojená synergie nám umožní neustále se zlepšovat. Na zřeteli přitom musíme mít současný vývoj na evropské scéně, abychom zajistili naši kompatibilitu i v rámci Evropské unie. Úloha třetí pracovní skupiny při CzBIM je v tomto směru naprosto klíčová,“ komentuje Tomáš Minka, partner ve společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků technologie BIM v České republice. Na konferenci Tomáš Minka pro zájemce prezentoval unikátní cloudový nástroj Bim.Point vyvinutý pro efektivní práci s BIM daty.

Podpora BIM technologie na vládní úrovni 

Letošní ročník BIM DAY byl provázen velkým úspěchem všech odborníků, kteří se na prosazování BIM v České republice podílejí. Se svou přednáškou vystoupila Ludmila Kratochvílová z odboru stavebnictví a stavebních hmot na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), která informovala o schválení Koncepce zavádění metody BIM v České republice a přiblížila velmi proaktivní přístup ministerstva k celé problematice. K aktuálním cílům MPO, při kterém funguje také Meziresortní expertní skupina pro BIM, patří mj. dohlížení na plnění harmonogramu plánovaných 38 opatření vytyčených až do roku 2027 a také zajištění spolupráce s dalšími resorty. Zároveň chce i nadále pokračovat ve vzájemné koordinaci a sbližování se soukromým sektorem. 

Státní fond dopravní infrastruktury představil pilotní projekty
Ivo Vykydal, tajemník SFDI, informoval účastníky konference o schválení „Plánu pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (BIM) pro dopravní infrastrukturu“. Zároveň představil realizované pilotní projekty, na kterých bude možné ověřit naplňování dílčích cílů v reálné praxi. Jedná se například o modernizaci dálnice D1 v úseku Ostředek – Šternov, výstavbu okružní křižovatky na exitu 42 dálnice D11, rekonstrukci nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu v železniční zastávce Roudnice nad Labem nebo modernizaci železniční trati v úseku Rokycany – Plzeň, která nově povede v nové trase mezi Ejpovicemi a plzeňskou Doubravkou vč. dvou čtyřkilometrových jednokolejných tunelů.

BIM zajímá akademický svět
I když většina pravidelných účastníků konference zná problematiku BIM důvěrně, navštěvují ji i zájemci, kteří se na tuto cestu teprve chystají vstoupit. „Vedli jsme diskuze s projektanty i zástupci akademického světa. Osobně jsme se přesvědčili, že zástupci univerzit se velmi dobře orientují v problematice BIM, sledují nejaktuálnější trendy a chtějí otestovat naši aplikaci Bim.Point přímo v rámci výuky. I tato skutečnost potvrdila motto celé konference - BIM není vzdálená budoucnost, ale stává se každodenní praxí,“ dodává na závěr Tomáš Minka.
 


zdroj fotografií a další fotografie ke zhlédnutí: Odborná rada pro BIM

 

Dokumenty ke stažení zdarma